Aktualności

​Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego działa już dwa miesiące

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego działa od dwóch miesięcy w Piotrkowie. Mogą z niej korzystać piotrkowianie, którzy spełnią określone wymagania. Wypożyczenie sprzętu jest całkowicie bezpłatne. Pierwsze miesiące funkcjonowania pokazały, jak potrzebna była taka placówka w mieście. Beneficjentami wypożyczalni mogą być piotrkowianie spełniający co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Do wypożyczenia sprzętu niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego określającego rodzaj potrzebnego sprzętu, który jest wypożyczany na okres pół roku i może być przedłużony maksymalnie dwa razy. W przypadku gdy ktoś nie będzie mógł samodzielnie odebrać i przewieźć sprzętu do domu, możliwy jest na transport. Powstanie wypożyczalni jest częścią projektu „Razem możemy jeszcze więcej”, na który miasto pozyskało blisko aż 7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.