Aktualności

​Nowe ogrzewanie dla I LO w Tomaszowie

Nowe ogrzewanie dla I LO w Tomaszowie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku. Poprawie ulegnie również komfort cieplny wewnątrz placówki co pozytywnie wpłynie na warunki nauki i pracy. W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta, na kwotę 767 342,93 zł brutto. W ramach przygotowań realizacji powyższych inwestycji w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania, której koszt wyniósł 43 050,00 zł. Planowany termin realizacji robót do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie w całości sfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.