Aktualności

Regulamin Konkursu na Dzień Matki

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Radio Fama Słupsk jest Radio Fama Słupsk oraz Hotel Jantar z siedzibą w Ustce, ul: Wczasowa 14.

2. Fundatorem nagrody jest Hotel Jantar w Ustce.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są Organizatorzy.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny.

III. Nagrody dla Uczestników

Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest 1 miejsce-Day Spa, 2 i 3 - vouchery na masaż całościowy.

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Radio Fama Słupsk.

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Radio FAMA Słupsk.

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie zdjęcia na zadany w poście konkursowym temat, na portalu Facebook na profilu Radio FAMA Słupsk.

2. Zdjęcie należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym. https://www.facebook.com/famaslupsk

3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: www.facebook.com/famaslupsk.

5. Organizatorzy dokonają oceny zdjęć i ogłoszą zwycięzcę na fanpage’u Radia Fama Słupsk pod adresem: www.facebook.com/famaslupsk.

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, spełnienie wymogu dotyczącego pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania.

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin na fanpage`u www.facebook.com/famaslupsk wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) numer telefonu

4. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznana w konkursie nagroda będzie do odbioru w siedzibie Organiatora Hotelu Jantar w Ustce, ul: Wczasowa 14 w ciągu 7 dni.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatorów

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie ich rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2018r. do 25.05.2018r.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.facebook.com/famaslupsk.