Aktualności

Startują kontrole kompostowników przydomowych

Startują kontrole kompostowników przydomowych. Będą je przeprowadzali pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna, a właściciel nieruchomości otrzyma protokół. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a nie posiada kompostownika przydomowego; nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta dokonanie oględzin nieruchomości, wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).