Aktualności

Trwają przygotowania do uruchomienia szkół w Tomaszowie


Trwają przygotowania do uruchomienia szkół w Tomaszowie. Od 25 maja podstawówki będą prowadzić w trybie stacjonarnym działalność opiekuńczo-wychowawczą, z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły i we współpracy z nauczycielami, dla klas I-III. Nadal utrzymuje się obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele nauczający w tych klasach. Natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą prowadzili wychowawcy świetlic szkolnych, a w razie zaistnienia takiej potrzeby, również inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole. W przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu dziecka w domu, dyrektor zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto od 25 maja uczniowie klas VIII szkoły podstawowej będą mogli korzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. Obecnie szkoły pozyskują od rodziców informacje dotyczące zapotrzebowania na organizację tych rodzajów zajęć tak, aby dostosować pracę do ich potrzeb, a jednocześnie wypełnić zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.