Wybory do Parlamentu Europejskiego

Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7.00 do 21.00. W Polsce zostanie wybranych 53 posłanek i posłów, którzy reprezentować nas będą przez pięć kolejnych lat w Parlamencie Europejskim.

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel Polski, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu
 • nie jest ubezwłasnowolniony
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

A także obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • stale zamieszkuje w Polsce i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców
 • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Głosować w Żyrardowie może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania:

 • zameldowany na pobyt stały na terenie Żyrardowa
 • stale zamieszkujący na terenie Żyrardowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania
 • nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Żyrardowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Żyrardowa.

Do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której spis został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie (art. 36 par. 9 kodeksu wyborczego). W Urzędzie Miasta Żyrardowa informacja taka udzielana jest w pokoju nr 10.

Uzyskaj zaświadczenie i głosuj tam, gdzie będziesz w dniu wyborów

Planujesz głosować w innym miejscu niż to, w którym mieszkasz, przebywasz na stałe lub masz zameldowanie?

Do 6 czerwca możesz złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy, aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów.

Jak oddać ważny głos?

Aby oddany głos był ważny, należy postawić na karcie do głosowania znak "X" w kratce znajdującej się obok nazwiska danego kandydata. "X" można umieścić tylko raz. Wszelkie odstępstwa (m.in. brak "X" lub kilka znaków) sprawiają, że głos traci ważność.

Pamiętaj, że idąc do lokalu wyborczego musisz zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi bowiem okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający potwierdzenie jego tożsamości. Dopiero wtedy możliwe jest wydanie kart do głosowania, co wyborca potwierdza, składając podpis w spisie wyborców.

Szczegółowy spis wszystkich kandydatów, z podziałem na komitety, dostępny jest na stronie: www.wybory.gov.pl.