Co słychać na Mazowszu

"Co słychać na Mazowszu” program radiowy przedstawiający przegląd najważniejszych wydarzeń na Mazowszu w minionym tygodniu. Program przygotowywany jest przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy współpracy z rozgłośniami z Mazowsza.

Samorząd województwa:

 • wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, w szczególności w obszarze:
  • edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego,
  • promocji i ochrony zdrowia,
  • kultury i ochrony jej dóbr,
  • pomocy społecznej,
  • polityki prorodzinnej,
  • modernizacji terenów wiejskich,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • ochrony środowiska,
  • gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, a w szczególności wyposażenia i utrzymania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
  • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
  • kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony praw konsumentów,
  • obronności,
  • bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • dysponuje mieniem wojewódzkim,
 • prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.