Dr Ewa Jabłońska stawia na szczęśliwą 13 do rady powiatu

Dr Ewa Jabłoń­ska (Dądal­ska), znana i sza­no­wana w śro­do­wi­sku medycz­nym jako doświad­czony gine­ko­log, położ­nik i onko­log, posta­no­wiła wyko­rzy­stać swoje bogate doświad­cze­nie zawo­dowe, aby słu­żyć spo­łecz­no­ści lokal­nej na nowej płasz­czyź­nie – w poli­tyce lokal­nej.

Kan­dy­duje do rady powiatu woło­miń­skiego, zaj­mu­jąc trze­cią pozy­cję na liście Mazo­wiec­kiej Wspól­noty Samo­rzą­do­wej.

Wizja stwo­rze­nia poradni cho­rób piersi i uła­twie­nia dostępu do mam­mo­gra­fii w Woło­mi­nie to jeden z jej głów­nych celów. Pod­kre­śla także zna­cze­nie wspar­cia psy­cho­lo­gicz­nego, zwłasz­cza dla dzieci i kobiet po trud­nych przej­ściach życio­wych. Wzrost liczby samo­bójstw w powie­cie woło­miń­skim, w tym wśród dzieci, jest alar­mu­jący i wymaga natych­mia­sto­wego dzia­ła­nia.

”Wspie­ram całym ser­cem wyre­mon­to­wa­nie pozo­sta­łych oddzia­łów w naszym szpi­talu, tak aby to słu­żyło ludziom.[...] Opieka psy­cho­lo­giczna, mię­dzy innymi dla dzieci, ale też dla kobiet po stra­tach trud­nych sytu­acjach, to coś, nad czym bar­dzo chcia­ła­bym dalej pra­co­wać. „powie­działa

Zachę­camy do wysłu­cha­nia całej roz­mowy


Opłacona przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa ·