Aktualności

​Zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020

Zbliża się termin naboru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2019/2020 . Ruszy on 2 września. Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto. Wnioski mogą składać rodzice bądź prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły bądź kolegium. W przypadku uczniów i wychowanków wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2019 r.) należy składać od 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. 12. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2019 r. Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można uzyskać w Referacie Pomocy Stypendialnej i Kontroli Dotacji dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.