Informacje do PIT 36L

Informacje do PIT 36L

Formularz PIT 36L to zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowuje się podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30c lub w artykule 30 ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady wypełniania formularza PIT 36L

Podatnik powinien wypełnić w formularzu podatkowym jasne pola, a ciemne wypełni za niego urząd skarbowy. W przypadku pracy nad papierową wersją deklaracji podatkowej należy przygotować ją czarnym lub niebieskim kolorem, dużymi, drukowanymi literami.

Deklaracja podatkowa wymaga wypełnienia pól obligatoryjnych, a jeżeli pozycja do wpisania kwoty nie zostanie wypełniona to urząd skarbowy uzna, że dana pozycja została przez podatnika wypełniona jako "0".

Podstawy prawne rozliczenia – podatek liniowy PIT 36L

Art. 30 C Ustawy o PIT jest podstawą prawną określającą możliwość rozliczenia się podatników w ramach formularza PIT 36L. Jest to przepis określający zasady rozliczania podatku liniowego, oraz podstawy jego obliczenia. Podatek ten wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Wyciąg z przepisów:

Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2-3b i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 23o. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszyć o:

1) składki na ubezpieczenia społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z ust. 1,

b) za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w sposób określony w ust. 1 - przy czym łączna wysokość tych składek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł;

3) wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt 2b;

4) darowiznę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d, w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Podstawy prawna obliczenia – podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

Drugim rodzajem podatków, które można rozliczyć w ramach formularza podatkowego PIT 36L są kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, określone w art. 30 ca Ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych., Podatek ten wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Wyciąg z przepisów:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.


Tekst sponsorowany.